Podniková kultura a její význam v organizaci

Jedná se o soubor sdílených názorů a uznávaných pravidel chování pracovníků uvnitř podniku a způsob jejich prezentace vůči vnějšímu okolí. Jde hlavně o souhrn zvyklostí, symbolů, rituálů a ceremonií používaných v organizaci. Dále je to souhrn zásad, přístupů, norem a hodnot v organizaci. Je dána souborem podnikových zvyklostí a tradic, hodnot i norem projevujících se v charakteristických formách chování zaměstnanců.
ruská kancelář

Společenskou hodnotu kultury podniku tvoří:

Ø  Typické vnější znaky podniku (subjekty, symboly…)
Ø  Sdílené hodnoty (tradice, poslání, dlouhodobé cíle)
Ø  Nepsané, obecně přijímané zásady chování uvnitř podniku i mimo (normy, jednání se zákazníky….)
Vznik podnikové kultury může být vyvolán spontánním důsledkem přirozeného jednání zaměstnanců organizace, které vyplývá jednak z osobnostních i individuálně odlišných rysů zaměstnanců, jednak z vnějších pravidel a podmínek, které jejich pracovní jednání ovlivňují. Dále může být vyvolán systematickými a cílevědomě orientovanými aktivitami řídících pracovníků organizace, kam patří jasná představa o základních obrysech budoucí organizace, postupná realizace představy do konkrétních opatření, formování zásad podnikové kultury a srozumitelný jejích přenos zaměstnancům, vzorné a příkladné dodržování zásad podnikové kultury vedením organizace.
týmová práce

Složky podnikové kultury –

·         Vnímatelné atributy – logo podniku, styl oblékání a komunikace zaměstnanců, rituály.
·         Pravidla jednání – sociální normy, standardy jednání, vyjádření podnikové ideologie. Jsou vnějším pozorovatele jen částečně rozpoznatelné.
·         Základní životní představy – jsou víceméně nevědomé, vznikají spontánně, jsou individuálně odlišné a pro vnějšího pozorovatele neviditelné.
Stav podnikové kultury je vymezen tzv. modelem 7S, což znamená, že je ovlivněn –
·         Strategií firmy – určuje základní přístupy zaměstnanců k výkonu jejich pracovních rolí.
·         Systémy řízení – rozdělení na organizační útvary dle principu dělby práce.
·         Strukturou organizačních vazeb – vymezení pracovních i komunikačních vazeb při výkonu pracovních aktivit uvnitř podniku.
·         Stylem vedení pracovníků – podoba uplatňování mocenské autority vedoucích.
·         Schopnostmi pracovníků – dispozice pro určité pracovní činnosti.
·         Spolupráce mezi jednotlivými složkami – úroveň koordinace dílčích pracovních aktivit jednotlivých útvarů podniku.
·         Samostatnými zaměstnanci – a jejich jednáním.
Dejte si záležet na tom, abyste budovali kvalitní podnikovou kulturu ve vaší firmě. Jednotná podniková kultura stmeluje podnik a vytváří z něj jednotný celek.

Mohlo by se vám líbit...